نمودارگیری صوتی و دما

نمودارگیری صوتی در چاه های نفت، گاز و آبی کاربرد دارند. این نوع نمودارگیری به همراه اندازه گیری دما و نرخ جریان می تواند دقت و سرعت در مکان یابی نشتی و کانال ها را بالا برد. 

نمودارگیری صوتی، صداهای تشخیص داده شده توسط یک هیدروفون حساس را در چند نقطه از چاه ثبت می کند. High-sensitivity Noise Tool دارای حساسیت و بازه اندازه گیری براساس مبدل سفارشی آن می باشد که نویز های ایجاد شده در طیف های فرکانسی مختلف توسط منابع مختلف را شناسایی می کند. با آنالیز طیف فرکانس می توان طبیعت سیال را شناسایی کرد که با استفاده از آن محل نشت تشخیص داده می شود. بدلیل ایجاد نویز توسط سیال آشفته، می توان با استفاده از آن مکان ایجاد نویز را شناسایی کرد. این مکان ها شامل :

شرکت آسماری برای کارفرمایان خود نمودارگیری صوتی را که قابل استفاده در اکثر موقعیت ها مخصوصا مشکلات حفاری و همچنین آخرین نسخه از Memory Noise log و FIND را فراهم می کند.