نمودارگیری سیمان

مهمترین دلیل سیمانکاری چاه، عایق بندی هیدرولیکی آن می باشد. عملکرد ناموفق سیمان‎کاری ریشه ی مشکلات بسیاری در هنگام تولید خواهد بود. نمودارگیری بندش سیمان یکپارچگی بین لوله جداری و دیواره چاه را اندازه گیری می کند. این نمودار از یکی از چندین تجهیزات صوتی بدست می آید. نسخه های جدید آن با عنوان Cement mapping، دارای توانایی اندازه گیری 360 درجه یکپارچگی سیمان چاه است ولی نسخه های قدیمی تر تنها یک خط که بیانگر یکپارچگی لوله جداری است را نمایش می دهد. نمودار بندش سیمان (CBL)، یک تکنولوژی رایج جهت ارزیابی کیفیت سیمان می باشد. نمودار بندش سیمان، یک پشتیبان کارآمد در تخمین کیفیت بندش سیمان است که در صورت اجرای صحیح و تفسیر دقیق، می تواند قابل اعتماد باشد. شماری از تجهیزات نمودارگیری بندش اخیر، همچون radial bond tool (RBT) ، radius incremented bond tool (RIB) و sector bond tool (SBT) نیز می توانند بندش سیمان را اندازه گیری کنند.

شرکت آسماری برای کارفرمایان خود تکنولوژی های مختلفی به منظور کاربرد های مختلفی فراهم می آورد. این کاربرد ها شامل: