بازرسی لوله جداری

با افزایش سن چاه های تولیدی، لوله جداری و لوله مغزی نصب شده در چاه، در اثر خوردگی و تنش های مکانیکی دچار آسیب می شود. خوردگی می تواند در اثر عوامل مختلفی اتفاق بیافتد که از مهمترین آنها جریان الکتریکی طبیعی موجود در زمین و H2S/CO2 موجود در سیال چاه می باشند.

پیشگیری از خوردگی، آسانتر و اقتصادی تر از اصلاح و تعمیر آن است در نتیجه شناسایی خوردگی در زمان صحیح، اهمیت بسیاری دارد.  وجود حفره در لوله مغزی یا لوله جداری بر اثر خوردگی، می تواند به طور جدی باعث تاثیر منفی بر نرخ تولید و ترکیبات سیال تولیدی و در نتیجه زیان اقتصادی شود.

آسیب می تواند در حین چاه آزمایی، حفاری پلاگ ها و یا انگیزش چاه اتفاق بیافتد. لوله های جداری با سیمان ضعیف و یا سیمان نشده، با اعمال فشار بیش از اندازه، به راحتی آسیب می بینند. تاثیر آن بر تولید می تواند بسیار شدید باشد و اصلاح آن با کمک عیب یابی دقیق و مناسب قابل انجام است.

شرکت خدمات فنی میادین آسماری انواع لاگ ارزیابی لوله جداری شامل: مکانیکی، مغناطیسی، صوت / فراصوت و مدل های دارای دوربین در انواع مختلف سایز، دقت و کاربرد را برای کارفرمایان، فراهم می آورد: