کارگاه آموزشی نمودارگیری تولیدی و مبانی تفسیر این نمودارها

در راستای همکاریهای دو جانبه و ارائه با کیفیت خدمات نمودارگیری شرکت خدمات فنی میادین آسماری با شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، کارگاه آموزشی نمودارگیری تولیدی و مبانی تفسیر این نمودارها، در محل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با حضور مدیران و کارشناسان این شرکت برگزار گردید. دوره مذکور از تاریخ 15/11/92 تا 16/11/92 توسط مهندس فرشاد میرزایی،مدیر مهندسی نفت شرکت خدمات فنی میادین آسماری برگزار گردید. این دوره دومین دوره از مجموعه دوره های آموزشی شرکت آسماری برای مدیران و کارشناسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد که هدف از آن آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان شرکت های مختلف با توانایی های فنی شرکت آسماری می باشد.

در حاشیه این دوره آموزشی 2 روزه، مهندس همراه پور مدیر بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز آعاجاری ضمن تشکر از شرکت خدمات فنی میادین آسماری و اعلام رضایت از سطح علمی دوره فوق الذکر، خواستار برگزاری دوره های آموزشی به صورت مداوم برای کارشناسان آن شرکت شدند.