كلاس آموزش كنترل فشار

برگراري كلاس كنترل فشار جهت آموزش و افزایش سطح دانش مهندسين و اپراتورهاي شركت آسماري در تاریخ شنبه، 2 شهریورماه 1398.