خدمات پایش اشباع مخزن

بلافاصله پس از تکمیل چاه و آغاز تولید، مخزن نفتی برای پیش بینی رفتار آن و برنامه ریزی فرایند تولید به طور پیوسته مورد پایش قرار گیرد. نرخ تولید در تجهیزات سطحی برخی اوقات نشانه خوبی است اما گاهی به منظور شناخت حرکت سیال در مخزن و بین چاه ها باید از اندازه¬گیری درون چاهی بهره برد. خلاصه ای از خدمات ارائه شده توسط شرکت خدمات فنی میادین آسماری در زمینه پایش مخزن عبارتند از:

C/O (Carbon/Oxygen) Tools

Pulsed Neutron-Neutron (PNN)

Pulsed Neutron Decay (PND, TDT, RST)

Through Casing Resistivity