نظارت بر اشباع مخزن

پس از تکمیل چاه، به محض شروع تولید از چاه، مخزن بایستی جهت درک رفتار آن و بهبود بهره دهی آن مورد نظارت قرار گیرد. نرخ تولید نفت، گاز و آب در سطح نشانگر مناسبیست ولی در بعضی شرایط نیاز به اندازه گیری از ته چاه احساس می شود.

داشتن درک درست از توزیع اشباع پشت لوله جداری که بیانگر فشار مخزن جهت برنامه ریزی های آتی برای مخزن، ضروری است.

شرکت آسماری برای کارفرمایان با استفاده از تجهیزات مختلف جهت نظارت بر اشباع سیال پشت لوله جداری و ارزیابی مخزن سرویس های زیر را فراهم می کند:

 

هر کدام از تجهیزات بالا، در بازه های مختلف شوری، تخلخل و گل حفاری کاربرد دارند. همچنین شرکت آسماری توانایی نمودارگیری در مخازن tight و مخازن با مقاومت پایین را نیز دارا می باشد.