خدمات ارزیابی مطلوبیت چاه

با توجه به اینکه هر چاه نقت از هزاران متر لوله و چندین تن سیمان تشکیل شده است، مطلوبیت هر چاه سئوالی است که پاسخ آن از عهده هیچ ابزار یا اندازه¬گیری به تنهایی برنمی آید. عدم بررسی هرگونه نشتی هرچند کوچک می تواند عواقب مختلفی از کاهش تولیدی تا تخریب محیط زیست داشته باشد که خود موجب توقف تولید، تعمیرات هزینه بر و جرائم مختلف قانونی در پی داشته باشد.

متخصصین ما در زمینه ارزیابی مطلوبیت چاه با رائه خدمات گسترده ای به شما کمک می کنند تا بتوانید هزینه¬های نگهداشت و تعمیر چاه را مدیریت کنید.

 

Cement Bond logging

Casing Inspection

Noise Logging


High Precision Temperature-HPT