ایمنی و محیط زیست

خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست:

  1. شرکت خدمات فنی میادین آسماری بر خود می داند تا از کارکنان خود و محیط زیست در فرآیند کار محافظت نماید و این مهم بر مبنای توافقی است که مطابق با قوانین، مقررات و دستورالعمل های قابل اجرای مرتبط با سلامت، ایمنی و محیط زیست صورت پذیرفته است. گذشته از این پیش نیازها، مسئولیت های مشترک دیگری نیز ارج نهاده می شوند. به منظور تعیین، آغاز، و کنترل نمودن اندازه گیری ها و همچنین ارتقا بخشی به منظور تعریف اندازه گیری های پیشگیرانه و حفاظت محیط زیستی و مدیریت ایمنی، بهداشت شغلی در سیستم مدیریت یکپارچه به صورت متحد در آمده و با استفاده از گواهی نامه های موجود به صورت سند در آمده است.
  2. ما اهداف فرازجوی خود را تنظیم می نماییم و برآن هستیم که شرکای تجاری خود را حساسیت بیشتری ببخشیم تا قوانین مؤثری برای سلامت و حفاظت از محیط زیست را معرفی نماییم. برای استفاده ایمن از مواد و محصولات، به کارکنان تمامی اطلاعات لازم در خصوص حمل، نگهداری و دفع مناسب پسماندها داده شده است.
  3. برخورداری از یک رفتار مسئولانه از سوی کارمندان ما یکی از پیش زمینه های پیشرفت و تعالی مستدام در زمینه ی داشتن حس ایمنی، سلامت و حفاظت از محیط زیست است. آموزش های مورد نیاز، طرح ریزی، تشخیص و ارزیابی خواهند شد. تمامی کارمندان به صورت فعال توسط فرآیند بهبود بخشی مداوم یکپارچه سازی می شوند.
  4. شاخص های عمده فرآیندهای درون سازمانی به گونه ای مدیریت می شوند که بیشترین مقدار ایمنی فراهم گردد. جهت دستیابی به سیستم مدیریت یکپارچه، نماینده محیط زیست و افسر ایمنی به کار گرفته شده و به پرسنل معرفی گردیده است.
  5. موافقت با الزام های ایمنی، سلامت و حفاظت از محیط زیست مهم ترین پیش نیاز موفقیت اقتصادی شرکت است. بنابراین، تمامی پرسنل و شرکا برای تشخیص و تعیین کمبودهای پتانسیلی و رفع سریع آن کمبودها مورد تشویق قرار می گیرند تا اینکه از وارد آمدن آسیب ها جلوگیری به عمل آید.
  6. شرکت خدمات فنی میادین آسماری به خط مشی اطلاعت آزاد در برابر کارمندان و سایر شرکای خود پایبند است تا اینکه مفهوم ایمنی، بهداشت و حفاظت از محیط زیست را نهادینه نموده و تأثیرهای مثبت آن را ارتقا ببخشد. ما بر خود می دانیم که فعالانه این خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست را اجرا نماییم.